topmenu

Privacyverklaring website

Deze verklaring biedt het antwoord op de vraag welke persoonsgegevens het wijkgezondheidscentrum verwerkt van u als websitebezoeker, wat we met die gegevens doen en welke rechten u hebt.

Artikel 1. Algemeen

Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort hecht groot belang aan uw online privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG).

Wanneer u via de website een contact- of klachtenformulier invult of wanneer u ons uw CV of andere persoonlijke informatie opstuurt, stemt u ermee in dat WGC Brugse Poort de hierbij vermelde persoonsgegevens verzamelt en registreert. WGC Brugse Poort verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van haar website te respecteren en er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 2. Welke gegevens en voor welke doeleinden?

Via het gebruik van onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

  1. Informatie die u zelf verstrekt:

– Contact- of klachtformulier: voornaam, naam, emailadres en bericht

– Inhoud van correspondentie met ons

Deze gegevens worden verwerkt om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en in het bijzonder om contact met u op te nemen of om vragen en klachten te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers.

  1. Automatisch verzamelde informatie:

-Wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies (t.t.z. via google analytics) om een optimale werking van onze website te garanderen. Als u dit niet wenst, kan u de cookies steeds uitschakelen via uw browserinstellingen.

-Verder verzamelt WGC Brugse Poort ook statistische informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het informatieaanbod van de site verder op punt te stellen.

Artikel 3. Bewaren van uw gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking, d.w.z. dat wij uw persoonsgegevens in onze database bewaren zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 4. Doorgifte aan derde partijen

WGC Brugse Poort geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of er machtigingen van toepassing zijn. Wij maken wel gebruik van dienstaanbieders en -leveranciers die in onze naam optreden. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden of labo-onderzoeken doen. Deze derde partijen hebben slechts toestemming de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegeven te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

Artikel 5. Beveiliging

WGC Brugse Poort beveiligt uw persoonsgegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en verwerkersovereenkomsten met derden die bijvoorbeeld onze website hosten.

Artikel 6. Uw rechten

Indien u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt via de website, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang

WGC Brugse Poort verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. U kan uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek inkijken.

Recht van wijziging, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent de mogelijkheid dat WGC Brugse Poort bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

Recht van bezwaar tegen de verwerking;

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, kan u ons contacteren. Zie gegevens onderaan.

Indien u van mening bent dat WGC Brugse Poort inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 7. Wijzigingen privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacy policy.

Artikel 8. Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaring, kan u WGC Brugse Poort contacteren:

  • Via e-mail: info@wgcbrugsepoort.be
  • Via Post: WGC Brugse Poort, E. Seghersplein 16, 9000 Gent
  • Via telefoon: 09/226 10 49